Stan Beardy NAN Grand Chief, Terry Waboose NAN Deputy Grand Chief & Les Louttit NAN Deputy Grand Chief