Stan Beardy NAN Grand Chief, Terry Waboose NAN Deputy Grand Chief, Les Louttit NAN Deputy Grand Chief